Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van het Bosbad Lunteren. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden van Bosbad Lunteren, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Stichting Bosbad Lunteren

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Bosbad Lunteren (hierna Bosbad Lunteren) zijn van toepassing voor alle bezoekers van het Bosbad Lunteren.
De Stichting Bosbad Lunteren is gevestigd te Lunteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41050931

1. Begripsbepalingen en toepasselijkheid

B1.1. Bezoekers zijn alle personen die gebruik maken van het Bosbad als zwem- en recreatievoorziening.
B1.2. Door gebruik te maken van de zwem- en recreatievoorziening van het Bosbad zijn bezoekers onvoorwaardelijk gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en stemmen daar zonder voorbehoud mee in.

2. Toegang en verplichtingen

2.1. Bezoekers kunnen alleen gebruikmaken van de voorzieningen van het Bosbad als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
2.2 Geldige toegangsbewijzen zijn door Bosbad Lunteren uitgegeven dagkaarten, badenkaarten, abonnementen of andere als zodanig door Bosbad Lunteren aangemerkte toegangsbewijzen.
2.3 Activiteiten binnen Bosbad Lunteren die een reservering vereisen, dienen door de bezoeker gereserveerd te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem, al dan niet met assistentie van medewerkers van het Bosbad.
2.4 Bosbad Lunteren is gerechtigd openingstijden aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. Geldigheid abonnementen en badenkaarten

3.1 Abonnementen bij Bosbad Lunteren zijn seizoensgebonden en niet opzegbaar.
3.2 Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3 Iedere bezoeker die een abonnement aanschaft is bekend met het feit dat deze alleen voor het betreffende seizoen toegang biedt aan de persoon op wiens naam het abonnement is gesteld. Het abonnement gaat in op de datum van aanschaf en stopt bij sluiting van het seizoen.
3.4 Wanneer Bosbad Lunteren vanwege overheidsmaatregelen of calamiteiten (bijv. vanwege de Corona pandemie) tijdens het seizoen moet sluiten, verstrekt Bosbad Lunteren geen compensatie voor de reeds betaalde abonnementen of badenkaarten.

4. Betaling Toegangsbewijzen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem of bij de kassa van Bosbad Lunteren.
4.2 Een toegangsbewijs dient volledig te zijn betaald, voordat het Bosbad Lunteren toegang aan de bezoeker verleent.
4.3 Alle toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.5 Bosbad Lunteren is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen.

5. Huisregels

5.1 De deelnemer dient zich te houden aan de door Bosbad Lunteren gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder badkleding, hygiëne, noodzakelijke orde en discipline. Deze huisregels zijn aanwezig op locatie.
5.2 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Bosbad Lunteren gerechtigd de deelnemer de toegang tot locatie te ontzeggen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of terugbetaling van de kosten van het toegangsbewijs.
5.3 In het zwembad dient u ten allen tijden in correcte badkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone zwemkleding is verplicht.
5.4 De kleedruimtes dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.

6. Openingstijden

6.1 Bosbad Lunteren is bevoegd om het zwembad te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.
6.2 Bosbad Lunteren is bevoegd om de openingstijden van het zwembad tijdelijk of blijvend te wijzigen.
6.3 Bosbad Lunteren is bevoegd het zwembad voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. In dit geval heeft de bezoeker die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs geen recht op vermindering of terugbetaling van de kosten van het toegangsbewijs.

7. Wijziging of opschorten toegang door Bosbad Lunteren

7.1 Bosbad Lunteren behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling het bad te sluiten en geen toegang te verlenen. Er ontstaat in die situatie geen recht zonder op vermindering of terugbetaling van de kosten van het toegangsbewijs.
7.2 Buitengewone omstandigheden leveren voor Bosbad Lunteren altijd overmacht op en ontheffen Bosbad Lunteren van haar verplichtingen toegang te verlenen aan bezoekers met een geldig toegangsbewijs. Bij blijvende overmacht is Bosbad Lunteren ontslagen van haar verplichting toegang te verlenen aan bezoekers met een geldig toegangsbewijs Er ontstaat in die situatie geen recht zonder op vermindering of terugbetaling van de kosten van het toegangsbewijs.
7.3 Indien een bezoeker hinder of last veroorzaakt naar het oordeel van de medewerkers van het Bosbad kan deze door Bosbad Lunteren toegang worden ontzegd en/of ontnomen. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de desbetreffende bezoeker. De desbetreffende bezoeker heeft ook geen recht op vermindering of terugbetaling van de kosten van het toegangsbewijs.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Bosbad Lunteren, haar medewerkers, vrijwilligers en toezichthouders zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen van bezoekers tijdens een bezoek aan het bad. Zwemmen en recreëren bij Bosbad Lunteren geschiedt op eigen risico.
8.2 Bosbad Lunteren is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die bezoekers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, het verblijf of het zwemmen in het bad. Zwemmen kan intensief zijn. De bezoeker, dient zelf in te schatten of hij/zij fysiek geschikt is. Indien een bezoeker gezondheidsklachten heeft, of indien de bezoeker een andere reden heeft om te twijfelen aan een bezoek aan Bosbad Lunteren, dient de bezoeker advies in te winnen bij een arts. Bosbad Lunteren behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling fysiek ongeschikte bezoekers uit te sluiten van activiteiten in het gehele of een deel van het complex (bijvoorbeeld het diepe bassin).
8.3 Bosbad Lunteren is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met het bezoek aan het Bosbad of tijdens het zwemmen.
8.4 Bosbad Lunteren is niet verzekerd voor aansprakelijkheid jegens haar bezoekers. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor een eventuele verzekering voor schade of letsel, geleden tijdens een bezoek aan Bosbad Lunteren.
8.5 Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade aan de eigendommen van Bosbad Lunteren.

9. Privacy, Website en Disclaimer

9.1 Bosbad Lunteren respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die door bezoekers wordt verschaft en/of over bezoekers is verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bosbad Lunteren is gemachtigd om bezoekersgegevens en gegevens over het gebruik van de aangeboden producten en diensten zelf te gebruiken voor het uitvoeren van marktstudies, het informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes. De gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder persoonlijke toestemming van de bezoeker.
9.2 Medewerkers van Bosbad Lunteren en door Bosbad Lunteren ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van bezoekers te beschermen en niet in handen van derden te laten komen. Zij betrachten absolute vertrouwelijkheid ten aanzien van deze gegevens en communiceren daarover niet met anderen en misbruiken deze niet voor eigen doeleinden.
9.3 De verstrekte informatie op de website www.bosbadlunteren.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
9.4 Hoewel Bosbad Lunteren de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de website, kan Bosbad Lunteren niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Bosbad Lunteren aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Bosbad Lunteren sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
9.5 De website www.bosbadlunteren.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Bosbad Lunteren.
9.6 Bosbad Lunteren kan foto’s van leden en bezoekers gebruiken voor social media of haar website. Mocht de bezoeker hier niet mee akkoord gaan dan dient de bezoeker dit per email via info@bosbadlunteren.nl te melden aan Bosbad Lunteren. Bosbad Lunteren zal na melding de foto terstond van de social media en website verwijderen.